Privacyverklaring

Ons platform planjezorg.online verwerkt gegevens.
Onze organisatie acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij de verwerking houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving.

Dit betekent onder andere dat wij: 

 1. duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 4. passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. Uw rechten respecteren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens op aanvraag in te kunnen zien, te corrigeren of te verwijderen. 

planjezorg.online is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Door middel van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 •     Achternaam en voornaam 

 •     Adres

 •     Geboortedatum

 •     Geslacht

 •     Telefoonnummer

 •     Emailadres

 •     Behandeldatum 

 •     Afhankelijk van procedure; medische zelf-screening

Registratie

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dient u zich eerst te registreren via onze website. Na registratie heeft u een persoonlijk account en bewaren wij de door uw opgegeven persoonsgegevens.
Wij zullen de gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening of indien dit wettelijk verplicht is.
U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens.
Deel deze dan ook nooit zomaar met anderen.

Zie voor meer informatie ook onze gebruiksvoorwaarden op de website.

Plannen van zorg

Wanneer u via planjezorg.online een zorginstelling en behandeldatum wilt selecteren, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.
Hierbij wordt u, voor de procedure: liesbreuk, gevraagd om het zelf-screening formulier in te vullen.
Dit zelf-screeningsformulier wordt gebruikt, door de door uw geselecteerde zorginstelling, om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Het zelf-screeningsformulier wordt nog maximaal 7 dagen na uw behandeldatum bewaard.

Indien uw account 6 maanden na operatiedatum niet actief is geweest, verwijderen wij uw account. Uw gegevens worden geanonimiseerd. 

U kunt uw account op planjezorg.online ook zelf beëindigen als u dit wenst.

Reviews

Over onze website en/of onze diensten verzamelen we gebruikersbeoordelingen (reviews).
Wij doen dit om onze service aan u als klant en toekomstige klanten te kunnen optimaliseren.
Wij gebruiken hierbij uw contactgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

Na de door u geplande behandeling kunnen wij u eenmalig een uitnodiging per e-mail sturen voor een beoordeling van onze dienstverlening.

In een uitnodigingsmail staat ook altijd een opt-out opgenomen waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor het ontvangen van dit type e-mails.

Contact

Wij bieden u via het contactformulier op onze website de mogelijkheid om vragen te stellen, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen.
U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Als u ons privacygevoelige informatie wilt sturen, zoals gezondheidsgegevens, dient u gebruik te maken van onze veilige e-mailfunctie. Deze beveiligde e-mail kunt u eenvoudig sturen en via de knop “veilig e-mail versturen” op onze contactpagina.

Verstrekking aan derden

Indien het nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze partners.
Deze partners zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

Wij hebben strikte afspraken met hen gemaakt om de geldende privacyregels na te leven.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

Beveiliging

planjezorg.online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij en onze partner SLTN werken conform de richtlijnen van ISO270001 en NEN7510.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@planjezorg.online

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door planjezorg.online en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planjezorg.online

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.